Preise Pro Tag und Wohnung

1 Person

2 Personen

Zusatzbett

44,-    

54,-  

Kurtaxe Pro Person und Tag : 2,00 Euro

Garagenmiete pro Tag: 5,00 Euro

Gebühr für Hunde pro Tag: 5,00 Euro

    9,-       

Penthouse

95,-    

"Kurzzeitaufenthalte: 1-5 Tage" - 65 Euro Pro Tag

Penthouse 105 Euro Pro Tag

alles Inclusive - keine Nebenkosten